Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın:

GÜVENCEM GÜVENLİ YAŞAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ““DEMİRTAŞPAŞA MAHALLESİ, CEZAEVİ SOKAK, NO: 5/A OSMANGAZİ/BURSA” adresinde mukim bulunan GÜVENCEM GÜVENLİ YAŞAM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Web sitemiz, sosyal medya veya info maili aracılığıyla tarafınızca firmamıza yapılan başvuru (online iş başvurusu gibi), öneri, şikayet ve çevrimiçi ziyaretleriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.

 

 • Kimlik, Ehliyet Bilgileriniz (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet vb.)
 •  İletişim Bilgileriniz (Adres, Telefon, E-Mail, Yakınınızın Telefonu vb.)
 •  Özlük Bilgileriniz (Özlük Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.)
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgileriniz vb.)
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz (Diploma Bilgileri, Mezun Olduğunuz Okul Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Daha Önce Çalıştığınız İşler, Yabancı Dil Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Referans Bilgileri vb.)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileriniz (Güvenlik Kamerası Kayıtları )
 •  Görsel Kayıt Bilgileriniz (Fotoğraf)
 • Sağlık Bilgileriniz (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.)
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgileriniz (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.)

 

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, (Şirket olarak Hosting Firmasından hizmet almaktayız, 5651 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini -IP adres bilgileri, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini- 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmamak üzere saklamakla yükümlüdür. Bu verileriniz yer sağlayıcı tarafından işlenebilecektir.)

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 •  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Talep / Şikâyetlerin Takibi
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket’in haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına ve grup şirketine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikâyetler için tarafımızla iletişime geçen müşterilerimizin, iş başvurusu yapanların ve çevrimiçi ziyaretçilerin kişisel verileri şirketimizce işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Doğru Ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. maddesi gereği veri sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla şirketimiz tarafından belirli periyodlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

6. Saklama Süresi Ve İmha

İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolmasını takip eden ilk periyodik imha süresinde imha edilir.

7- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formu ya da kendinizin yazacağı dilekçe ile Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu/dilekçeyi Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak (guvencem@hs03.kep.tr) KEP adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da “DEMİRTAŞPAŞA MAHALLESİ, CEZAEVİ SOKAK, NO: 5/A OSMANGAZİ/BURSA” adresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 

Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun gereği iş bu aydınlatma metnini tarafınıza tebliğ ederiz.